ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 18, 2012

ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಕೋಳಿಯ ಮೂಳೆಗಳು ಸರ್........ ನನ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ

ಈ ದಿನದ (18/11/12) `ವಿಜಯವಾಣಿ'ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಟ `ಸಮೀಕರಣ'ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನನ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: